Polityka prywatności

INFORMACJA DLA PACJENTA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ODBIORCY DZIAŁAŃ STATUTOWYCH O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W DOLNOŚLĄSKIM STOWARZYSZENIU PSYCHOPROFILAKTYCZNYM RETURN

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Poniżej przekazujemy informacje dotyczące Państwa praw w odniesieniu do przetwarzania Danych osobowych.

1. Administratorem Pani/ Pana Danych Osobowych Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoprofilaktyczne Return ul. Kościuszki 67 50-008 Wrocław, (dalej „Administrator”), którego przedstawicielem jest Kierownik Ośrodka terapii Uzależnień i Psychoterapii.

2. Z Kierownikiem Ośrodka można się kontaktować pod adresem e-mail: return-return@wp.pl, tel.71 311 24 06 .

3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu:

a) realizacji zadań statutowych Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoprofilaktycznego Return

b) realizacji obowiązków prawnych oraz zawieranych umów

c) w pozostałych przypadkach Państwa Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem, celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. W ramach prowadzonej działalności leczniczej, Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe dotyczące stanu zdrowia w celach i zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane Pani/Pana dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa.

6. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, odbiorcom.

7. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

8. Administrator przechowuje Pani/Pana dane osobowe przez okres określony w szczególnych przepisach prawa. W celach, na które osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na ich przetwarzanie, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania i uzupełniania. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. Jeżeli Pani/Pan wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. W związku z przetwarzaniem Państwa Danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do Danych osobowych,

b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia)Danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) prawo do żądania usunięcia Danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Danych osobowych,

e) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

g) prawo do pozyskiwania informacji o celu przetwarzania Danych osobowych.

12. Podanie danych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie z usług Administratora. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.

13. Podanie przez Państwa Danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania Danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

14. Pani/Pana dane nie będą profilowane.