Działania w ramach redukcji szkód

thumb_logo nowe jpg.png Redukcja Szkód stanowi platformę pomocy dla ludzi z problemami uzależnienia , którzy nie potrafią bądź nie chcą całkowicie zerwać z używaniem – stanowią oni większość. Pomaga zmniejszyć szkodliwe konsekwencje używania. Zakłada, że abstynencja może stanowić najkorzystniejsze wyjście dla wielu osób, ale nie kładzie nacisku na abstynencję jako jedyny cel i kryterium sukcesu. Jako alternatywę proponuje serię niewielkich stopniowych zmian w kierunku mniejszej szkodliwości używania substancji psychoaktywnych.

Filozofia ta określana jako Harm Reduction jest najnowszym rozwiązaniem w terapii uzależnień. Odrzuca ona przekonanie o całkowitej abstynencji jako jedynym i najlepszym celu terapii dla alkoholików i narkomanów. Redukcja Szkód umiejscawia używanie substancji psychoaktywnych w różnych punktach kontinuum szkodliwych konsekwencji dla użytkownika i jego środowiska. Polega na podejmowaniu stopniowo małych kroków w kierunku jak największego zmniejszenia szkody w odniesieniu do konkretnej osoby w danym czasie. Nieodzownym elementem tej zmiany w podejściu do leczenia jest radykalne przeformułowanie relacji klient-terapeuta, odejście od modelu paternalistycznego związanego z tradycyjnym leczeniem uzależnień. Zgodnie z zasadami redukcji szkód należy doceniać potencjał klienta do zmiany, co stanowić ma punkt wyjścia dla równorzędnej relacji, w ramach której zachęca się klientów do współpracy, wyznaczania celów, wyboru strategii leczenia, które ich zdaniem mogą być dla nich samych najkorzystniejsze.

 

 W ramach Cetnrum Redukcji Szkód realizujemy następujące działania:

1. Świetlica Drop-in dla osób uzależnionych od narkotyków

2. poradnia dla osób uzależnionych

3. edukacja oraz informacja

4. działania redukcji szkód wśród czynnych narkomanów (program wymiany igieł i strzykawek)

5. działania środowiskowe wśród czynnych narkomanów (program streetworking)

6. działania środowiskowe w klubach muzycznych na terenie Wrocławia i imprezach plenerowych (program partyworkerski)

7. grupa dla kobiet czynnie uzależnionych od narkotyków (program Return po godzinach)